Ár bPríomháisitheoirí

Daoine agus Cultúr

Is iad ár nDaoine an acmhainn is mó atá againn. Cruthaímid agus cothaímid tréithe uathúla eispéireas pobail ár nOllscoile trí obair le chéile. Cuirimid ár luachanna i ngníomh trínár ngníomhartha de réir mar a dhéanaimid dícheall ár gcumas aonair agus comhchoiteann a bhaint amach. Oibrímid go comhoibritheach agus go solúbtha agus muid ag tabhairt faoinár gcomhspriocanna agus cruthaímid timpeallacht ionchuimsitheach ina mbeidh ár bpobal faoi rath.

side-image

Is í an infheistíocht a dhéanfar inár ndaoine an rud is mó a bhainfidh rath amach dúinn amach anseo.

Is é ár bpobal ár gcroí

Tá pobal agus ceangal i gceartlár chultúr ár nOllscoile. Cuirfimid leis na bunsraitheanna seo lenár dtodhchaí a chruthú agus feabhas, deiseanna nua, cultúir éagsúla agus bealaí difriúla oibre agus maireachtála á gcothú. Campas idirnáisiúnta agus idirchultúrtha sinn ina n-aithnítear éagsúlacht mar láidreacht agus ina bhfáiltítear roimh agus ina n-aithnítear luach ar na cultúir go léir.

Tacóimid le muintearas agus le folláine a fhorbairt trí choincheap Campas Beo, athshamhlú ar bheatha an champais i gcomhthéacs bealaí éagsúla foghlama agus oibre. Tá pobal ár nOllscoile tógtha ní hamháin ar ár gcomhchuspóir mar ollscoil, ach ar cheangail shaibhre a chothaítear trí rannpháirtíocht an phobail agus trí ghníomhaíocht chultúrtha, shóisialta, acadúil agus spóirt. Déanfaimid infheistiú i gcur chuige le caidreamh níos láidre a fhorbairt agus le coimhlint a réiteach ar bhealaí cuiditheacha. Tacóimid le tionscnaimh chun barr feabhais a chur ar shláinte agus ar fholláine phobal ár nOllscoile.

Leanfaimid le cultúir éagsúla na hÉireann agus le cur chun cinn na Gaeilge mar chuid lárnach agus saibhrithe de bheatha ár gcampais a chothú, agus le tacaíocht a sholáthar dóibh. Táimid tiomanta don Ghaeilge a leabú ar fud ár gcampais fhisiciúil agus dhigitigh, do bharr feabhais a chur ar a hinfheictheacht agus chun deiseanna a mhéadú dá húsáid inár gcuid oibre agus i mbeatha an champais.

Ag cumasú forbairt indibhidiúil ár ndaoine

Is í an infheistíocht a dhéanfar inár ndaoine an rud is mó a bhainfidh rath amach dúinn amach anseo. Déanfaimid tallann ó chúlraí éagsúla a shainaithint, a fhorbairt agus a earcú go córasach agus go straitéiseach agus cuirfimid an deis ar fáil do gach duine bláthú mar rannchuiditheoirí aonair le pobal ár nOllscoile.

Cruthóimid Creat Pleanála agus Forbartha Gairmeacha Beatha don fhoireann go léir, a bheidh treoraithe ag sonraí agus a thacófar ag athbhreithniú forbartha aonair, samhail leithdháilte ualaí oibre oscailte thrédhearcach agus scéimeanna athnuaite d’arduithe céime. Leanfaimid ag tacú le cur chun cinn gairmeacha beatha don fhoireann uile acadúil, riaracháin, ghairmiúil agus theicniúil. Cuirfimid deiseanna ar fáil don fhoireann páirt a ghlacadh i scéimeanna soghluaisteachta foirne inmheánaí agus seachtraí chun tacú le forbairt gairmeacha beatha, comhroinnt eolais agus feabhsú cáilíochta.

Aitheantas ceannaireachta agus forbairt cumas ceannaireachta

Agus tábhacht na ceannaireachta straitéisí, spreagthaí agus éifeachtaí i dtaobh tacú le feabhas ar fud na hOllscoile agus ár gcuspóirí a bhaint amach á haithint againn, glacfaimid le cur chuige straitéiseach i leith infheistiú i bhforbairt ár gceannairí reatha agus ceannairí an todhchaí. Cruthóimid deiseanna do cheannairí teacht le chéile le smaointe a chomhroinnt, le tabhairt faoi dhíospóireacht agus le comhairle a sholáthar ar thionscnaimh mhóra Ollscoile. Forbróimid acmhainn cheannaireachta laistigh den eagraíocht chun freastal ar riachtanais ár nOllscoile agus cuirfimid romhainn bheith mar cheann scríbe mealltach do cheannairí ardoideachais a bhfuil meon uaillmhianach, solúbtha agus nuálach acu.

Cumasóimid iad siúd ag a bhfuil ról ceannaireachta ar fud na hOllscoile agus cuirfimid ar chumas na foirne freagracht agus ceannaireacht a chothú laistigh dá róil aonair. Soláthróimid clár feabhsaithe solúbtha deiseanna forbartha pearsanta, gairmiúla agus ceannaireachta dár bhfoireann chun tacú le cuspóirí aonair agus le comhchuspóirí.

Oibriú i gcomhpháirtíocht, le chéile

De réir mar a fhásann pobal ár nOllscoile, aimseoimid bealaí nua leis na ceangail seo agus ‘Eispéireas Mhaigh Nuad’, ar a bhfuil meas againn, a chothú. Oibreoimid go comhoibritheach lenár spriocanna coiteanna a bhaint amach agus roinnfimid eolas, dul chun cinn agus éachtaí ar fud phobal na hOllscoile go hoscailte. Tugaimid faoinár luachanna a bhaint amach trínár ngníomhartha agus ár n-iompar.

Déanfaimid ár mbonneagar acmhainní daonna a fheabhsú agus a oiriúnú go mór chun tacú lenár riachtanais mhéadaithe agus athraitheacha i dtimpeallacht atá ar an gcéad dul síos. Tugaimid faoi thacú le cúinsí éagsúla saoil ár bhfoirne, éascaímid socruithe oibre éagsúla chun freastal ar riachtanais phobal ár nOllscoile agus ar ár gcuspóirí straitéiseacha.

Tacóimid le forbairt ár bhfoirne agus ár nOllscoile trí idirchaidreamh agus trí chomhpháirtíocht oscailte agus ionchuimsitheach leis an bhfoireann agus le comhlachtaí ionadaíocha foirne. Feabhsóimid ár gcumarsáid leis an bhfoireann ar fud na hOllscoile agus déanfaimid measúnú ar shásamh foirne trí shuirbhéanna tréimhsiúla foirne. Tógfaimid ar an bpróiseas comhairliúcháin don Phlean Straitéiseach seo agus úsáidfimid fóraim idirchaidrimh foirne go rialta, cosúil le ceardlanna agus plé éascaithe le caidrimh a fhorbairt ar fud phobal na hOllscoile agus deiseanna a sholáthar do chomhoibriú.

Céimeanna beaga nuálaíochta agus cruthaitheachta a chumasú

Is féidir le nuálaíochtaí beaga tionchair mhóra a imirt. Cuirfimid ar chumas na foirne nuálú agus smaoineamh go cruthaitheach faoi conas a oibrímid agus a mhairimid go hinbhuanaithe i bpobal ár gcampais, agus sinn ag tacú le nuálaíocht ar fud na hOllscoile. Cuirfidh ár gciste ‘Céimeanna Beaga’ síolchistiú ar fáil do thionscnaimh a thacaíonn le cur chuige ‘an chéad chleachtas eile’ i leith cáilíocht, feabhas agus lúfaireacht a chur chun cinn i measc ár ngníomhaíochtaí go léir, agus chun iarrachtaí idirchaidrimh agus fholláine foirne a fhorbairt.

Ár gCuspóirí Straistéiseacha

Forbairt agus feidhmíocht foirne a fheabhsú trí Chreat Pleanála agus Forbartha Gairmeacha Beatha a bhunú, lena dtacaíonn athbhreithniú feidhmíochta agus rannchuidithe

Deiseanna breise solúbtha forbartha pearsanta, gairmiúla agus ceannaireachta a fhorbairt don fhoireann

Oibriú i dteannta a chéile lenár nOllscoil a fhorbairt, feabhas a chur ar chúrsaí cumarsáide, agus struchtúir acmhainní daonna a oiriúnú chun freastal ar riachtanais phobal na hOllscoile amach anseo

Muintearas agus ceangal a fheabhsú i dtimpeallacht ionchuimsitheach champais agus i mbeatha athshamhlaithe champais

Tacú le nuálaíocht foirne agus cleachtais nua a fhorbairt ar fud ár ngníomhaíochtaí trí Chiste Céimeanna Beaga

Comhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht (EDI)

Measann Ollscoil Mhá Nuad go bhfuil sé ríthábhachtach go bhfreagraímid trí ghníomhartha dearfacha do chuspóir ionchuimsithe níos fearr. Tá clú orainn i ngeall ar thionscnaimh bharántúla atá bunaithe ar láidreachtaí, a thacaíonn le rannpháirtíocht, idirchaidreamh, agus le dul chun cinn gach mac léinn. Cuirfimid leis an oidhreacht seo agus lenár dtiomantas do cheartas sóisialta lena chinntiú go bhfuil an deis ag gach ball de phobal ár nOllscoile bláthú, gan aird ar cé hiad féin agus cad as a dtagann siad.

Ceannaireacht in ionchuimsitheacht san ardoideachas a léiriú trí Ionad Sármhaitheasa a bhunú

Ag cur lenár gcuid taighde, ár saineolas agus ár ndea-chleachtas reatha i dtaobh rannpháirtíocht a fhairsingiú san ardoideachas, bunóimid Ionad Sármhaitheasa Náisiúnta d’Ardoideachas Ionchuimsitheach. Tabharfaidh an tIonad Sármhaitheasa faoi chleachtais thaighde-bhunaithe chun tionchar a imirt ar bheartais institiúide agus náisiúnta a bhaineann le teacht ar an ardoideachas, agus chun tacú lenár gclú náisiúnta agus idirnáisiúnta. Trí shaineolas a thabhairt le chéile ó réimsí ar fud na hOllscoile, déanfaidh an tIonad eolas, nuálaíocht agus cleachtas in ionchuimsitheacht, éagsúlacht, comhionannas agus rochtain a thabhairt chun cinn, agus déanfaidh sé torthaí comhionannais san oideachas, san fhostaíocht, agus sa taighde a chur chun cinn, chomh maith le rannpháirtíocht níos fairsinge san ardoideachas.

Ár mbeartas agus ár gcleachtas EDI a fheabhsú

Leanfaimid le cur chuige fianaise-bhunaithe a chothú i leith ár mbeartas agus ár gcleachtas EDI a fheabhsú. Déanfaimid bailiú sonraí, anailís, monatóireacht, agus tuairisciú a chomhordú don fhoireann agus do mhic léinn chun beartas agus cleachtas fianaisebhunaithe maidir le EDI a chumasú. Forbróimid Cláir Eolais Sonraí inrochtana ar mhaithe le léirshamhlú institiúide, roinne, agus dáimhe, a sholáthróidh comhéadan atá éasca le húsáid inar féidir leas a bhaint as na sonraí. Le taifead a choinneáil ar an dul chun cinn a dhéanfaimid, foilseoimid tuarascálacha rialta ar an dul chun cinn, ar aon dul le riachtanais Dhualgas na hEarnála Poiblí.

Timpeallacht níos ionchuimsithí a chruthú

Bealach amháin ina léireoimid ár dtiomantas do thimpeallacht níos ionchuimsithí a chruthú don obair agus don staidéar is ea cur ar chumas na foirne cultúr EDI a chothú i gcomhthéacs atá ag síorathrú. Soláthróimid tacaíochtaí le feasacht a mhúscailt ar EDI agus le cur ar chumas na foirne curaclaim agus próisis foghlama idirnáisiúnta a fhorbairt atá éagsúil ó thaobh cultúir de. Déanfar comhtháthú ar cheisteanna inscne, cine agus trasnacha inár gcuid taighde agus teagaisc, agus cinnteoimid go rachfar i ngleic le comhionannas ar bhonn níos fairsinge. Úsáidfimid Samhail Comhpháirtí Cleachtais le ranna acadúla chun tacaíocht agus deiseanna saincheaptha a sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais chasta acu.

Gradam Airgid Institiúide Athena SWAN a bhaint amach

Léiríonn ár n-uaillmhian Gradam Airgid Athena SWAN a bhaint amach ár dtiomantas do chomhionannas agus éagsúlacht inscne ar fud phobal ár nOllscoile a chur chun cinn. Déanfaimid an Plean Gníomhaíochta um Chomhionannas Inscne (GEP) 2023-2026 a fhoilsiú agus a chur i bhfeidhm, a dhéanann acmhainní tiomnaithe a leithdháileadh chun é a chur i bhfeidhm agus tionchar éifeachtach an phlean a chinntiú de réir mar a ullmhaímid don iarratas ar Ghradam Airgid Athena SWAN in 2026. Leabóimid tuiscint ar thrasnachas inár gcur chuige i leith comhionannais, déanfar Plean Gníomhaíochta nua Comhionannais Cine a fhorbairt, agus tabharfaimid tacaíocht d’fhorais eile chosanta de réir mar a dhéanaimid dícheall timpeallacht foghlama agus oibre níos ionchuimsithí a bhaint amach.

Ár gCuspóirí Straistéiseacha

Ár gcáil agus ár gceannaireacht reatha a chomhdhlúthú agus a mhéadú i dtaobh rannpháirtíocht a fhairsingiú trí Ionad Sármhaitheasa Náisiúnta d’Ardoideachas Ionchuimsitheach a bhunú

Samhail oideachais atá bunaithe ar shonraí agus ar láidreachtaí na mac léinn a chur ar fáil chun dul chun cinn a dhéanamh i leith ár gcuspóirí EDI a bhaint amach

Cultúr a fhorbairt ina leabaítear EDI i measc ghníomhaíochtaí uile na hOllscoile, lena gcuirtear tacaíochtaí forbartha gairmiúla EDI ar fáil, ina measc cur chuige Samhail Comhpháirtí Cleachtais

Gradam Airgid Institiúide Athena Swan a bhaint amach faoin mbliain 2026

Bonneagar agus Inbhuanaitheacht

Gné uathúil dár nOllscoil is ea ár dtírdhreach campais phobalbhunaithe, atá fréamhaithe i stair agus beatha bhaile Mhaigh Nuad agus ár réigiúin sa lá atá inniu ann, anuas ar áilleacht nádúrtha ár gcampas agus a ailtireacht stairiúil. Braithimid go bhfuil freagracht orainn mar institiúid atá feasach ar an gcomhshaol a bheith inár gceannairí san aistriú glas. De réir mar a fheabhsóimid ár mbonneagar fisiciúil agus digiteach, beidh inbhuanaitheacht ina prionsabal treorach dúinn.

side-image

Cruthóimid timpeallacht bheoga agus ionchuimsitheach champais a mbaintear taitneamh as bheith ag obair nó ag déanamh staidéir ann, cuairt a thabhairt air agus ceangal a dhéanamh leis.

Díriú ar inbhuanaitheacht, ar laghdú carbóin agus ar éifeachtúlacht fuinnimh

Creidimid i neart na ngníomhartha aonair agus ár gcomhghníomhartha ar féidir linn tabhairt fúthu mar phobal lenár bpláinéad a chaomhnú agus a chosaint, agus le campas níos inbhuanaithe a thógáil. Forbróimid ár gcampas mar Shaotharlann Bheo Ghlas d’fhoghlaim ár gcuid mac léinn, d’fholláine na foirne agus don taighde. Déanfaimid beart de réir bhriathar i dtaobh ár n-éitis campais ghlais tríd an mbealach a reáchtálaimid ár ngníomhaíochtaí laethúla. Tá gach duine freagrach san iarracht inbhuanaitheacht a bhaint amach.

Leanfaimid lenár n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú trí éifeachtúlacht fuinnimh níos fearr a bhaint amach, teaschaidéal a chur in ionad córais téimh breosla iontaise san áireamh. Forbróimid caighdeáin dearaidh íosta do gach tionscadal tógála nua lena chinntiú go bhfuil siad saor ó bhreosla iontaise, go mbíonn astaíochtaí (neas-)nialasacha acu, agus go n-úsáideann siad fuinneamh in-athnuaite agus teicneolaíochtaí inbhuanaithe a mhéid agus is féidir.

Thairis sin, forbróimid tuilleadh tionscnamh chun tacú le laghdú carbóin agus campas inbhuanaithe, lena n-áirítear cur chuige comhoibríoch, bunaithe ar fhianaise, maidir le bainistíocht campais agus cleachtais um sholáthar glas. Déanfaimid athbhreithniú ar úsáid spásanna chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht carbóin, agus cuirfimid oiliúint ar an bhfoireann agus ar mhic léinn ar bhearta ar féidir leo tabhairt fúthu le difear a dhéanamh. Mar bhailíochtú seachtrach ar ár ndul chun cinn, tabharfaimid faoi aitheantas a bhaint amach dár n-éachtaí trí iarratas a dhéanamh ar ghradaim idirnáisiúnta dintiúir inbhuanaitheachta agus campais ghlais.

Ár gcampas a chlaochlú ó thaobh cúrsaí digiteacha

Cuirfidh na scileanna agus an toilleadh cuí teicniúil a fhorbairt ar fud na hOllscoile ar ár gcumas nuálú, dul i ngleic le riachtanais na hOllscoile atá ag teacht chun cinn agus freagairt don tírdhreach teicniúil atá ag athrú. Arna bhforbairt i gcomhthráth le hathbhreithniú agus athdhearadh ar phróisis ghnó atá faoi stiúir na teicneolaíochta chun freastal ar ár riachtanais atá ag dul i méid, beidh páirt lárnach ag infheistíocht athnuaite sa bhonneagar teicniúil seo chun tacú le tosaíochtaí straitéiseacha na hOllscoile a chur i bhfeidhm.

Déanfaimid infheistíochtaí móra i gcórais agus bonneagar TF le próisis iomasacha, éifeachtúla agus rialaithe ghnó a éascú. Déanfaimid athbhreithniú ar na próisis agus na príomhchórais fiontraíochta seo, lena chinntiú go seasfaidh siad an aimsir, go bhfuil siad lúfar agus go bhfuil siad oiriúnach don fheidhm a bheidh acu go ceann 10-15 bliana eile.

Beidh an deis ag foireann uile na hOllscoile tairbhe a bhaint as forbairt ghairmiúil leanúnach i bpróisis ghnó, teicneolaíocht agus uirlisí digiteacha nua le cuidiú teicneolaíochta. Cuirfidh seo feabhas ar ár dtimpeallacht oibre agus ár gcumas an straitéis seo a chur i bhfeidhm, go háirithe i gcomhthéacs na bhforbairtí meara atá ag teacht ar intleacht shaorga agus ar bhagairtí i leith cibearshlándála.

Timpeallacht bheoga agus ionchuimsitheach champais a chruthú

Cruthóimid timpeallacht bheoga agus ionchuimsitheach champais a mbaintear taitneamh as bheith ag obair nó ag déanamh staidéir ann, cuairt a thabhairt air agus ceangal a dhéanamh leis.

Déanfaimid Máistirphlean ár gCampais a athnuachan lena chinntiú go dtagann sé le tosaíochtaí straitéiseacha sa tréimhse idir cúig agus deich mbliana amach romhainn, ag cur campas inbhuanaithe chun tosaigh agus ag neadú solúbthachta chun athruithe ar chleachtais oibre agus foghlama amach anseo a réamh-mheas. Deimhneoimid an lorg coise campais a bheidh ag Ollscoil Mhá Nuad amach anseo chun freastal ar fhás na hollscoile agus ar fhorbairtí nua. Bunóimid treoirlínte freisin le húsáid sholúbtha a bhaint as spás chun freastal ar oibriú hibrideach agus ar theagasc cumaisc.

Tabharfaimid tús áite d’infheistíocht i réimsí ardtosaíochta a bhaineann le mic léinn, oideachas, taighde agus le timpeallacht an champais, le háiseanna solúbtha agus oiriúnacha do mhic léinn a fhorbairt, foirgneamh do mhic léinn san áireamh, chun freastal ar ár bpobal éagsúil mac léinn agus ar riachtanais an todhchaí. Le soláthar feabhsaithe áiseanna teagaisc agus foghlama atá saibhir ó thaobh na teicneolaíochta de, tabharfaimid tacaíocht níos fearr do bhealaí nuaaimseartha teagaisc agus foghlama. Forbróimid ár n-áiseanna do mhic léinn, samhlacha nua cóiríochta a fhreastalaíonn ar riachtanais ár mac léinn, ‘Ionad Ilfhreastail’ do thacaíochtaí acadúla agus pearsanta na mac léinn, ina measc áiseanna ilúsáide do ghníomhaíochtaí sóisialta, ealaíon, cultúrtha, agus áiseanna áineasa, comhoibrithe agus spóirt.

side-image
side-image

Ár gcampas a shuíomh i gceartlár an phobail

Tá Ollscoil Mhá Nuad fi te fuaite i bpobail Mhaigh Nuad, Chill Dara, Bhaile Átha Cliath, na Mí, agus níos faide i gcéin. Cuireann seo deis uathúil ar fáil dúinn ‘campas fíor-oscailte’ a chruthú, áit a bhfáiltítear roimh phobail áitiúla agus réigiúnacha agus a spreagtar idirchaidreamh dhá bhealach idir mic léinn, an fhoireann agus an pobal.

Mar chuid de phleanáil an champais agus d’fheidhm idirchaidrimh sheachtraigh na hOllscoile, cruthóimid sraith gníomhaíochtaí, tionscnamh agus imeachtaí le ceangal a dhéanamh le pobail sheachtracha. Trí ghníomhaíochtaí acadúla, taighde, spóirt agus cultúrtha, ceanglóimid le scoileanna, coláistí agus pobail áitiúla ar mhaithe le comhthairbhe a bhaint amach. Tá an cur chuige seo bunaithe ar an tuairim go gcruthaímid timpeallacht agus todhchaí níos fearr do chách trí dhul i gcomhpháirt lenár bpobail áitiúla.

Ár gCuspóirí Straistéiseacha

Ár gcampas a fhorbairt mar Shaotharlann Bheo Ghlas don taighde, don teagasc, don oibriú agus don mhaireachtáil inbhuanaithe

Athbhreithnú a dhéanamh ar Mháistirphlean an Champais le campas inbhuanaithe, oscailte agus ionchuimsitheach a fhorbairt chun freastal ar ár riachtanais agus ár gcuspóirí straitéiseacha amach anseo agus chun ceangal a dhéanamh lenár réigiún

Ár gcampas a athrú ó bhun ó thaobh cúrsaí digiteacha de, ár dtimpeallacht foghlama agus oibre a fheabhsú, agus féachaint chuige go seasfaidh sé an aimsir trí infheistíocht mhór inár gcórais agus bonneagar TF

Rialachas, Cáilíocht agus Feabhas Oibríochtaí

Tacaíonn próisis straitéiseacha, chuntasacha agus dhaingne rialachais go láidir le bunsraitheanna ár nOllscoile. Tagann siad le dea-chleachtais agus cinntíonn siad go bhfeidhmítear ár sainordú ar mhaithe le leas an phobail go tapa. Tá seirbhísí agus oibríochtaí gairmiúla sármhaithe agus comhtháite ríthábhachtach chun cur ar ár gcumas ár bpríomhspriocanna taighde agus teagaisc a sholáthar go héifeachtach. Agus aghaidh á tabhairt againn ar thodhchaí ina dteastóidh lúfaireacht níos mó agus ina leanfaidh ár riachtanais ag forbairt go seasmhach, forbróimid bonneagar solúbtha oibríochtúil a chuireann ar ár gcumas leanúint lenár dtiomantas do cháilíocht agus d’fheabhas oibríochtaí a bhaint amach, i dtimpeallacht seirbhíse dhuinelárnach ina dtugtar tús áite do chúrsaí digiteacha.

side-image

Táimid tiomanta do chultúr feabhsaithe leanúnaigh agus d’fheabhsúcháin leanúnacha cháilíochta i measc ghníomhaíochtaí agus oibríochtaí uile na hOllscoile.

Cleachtais dea-rialachais a fheabhsú

Buntacaíonn cultúr dea-rialachais a leabú go leanúnach ar fud na hOllscoile agus rioscaí a bhainistiú go comhréireach le soláthar ár gcuspóirí straitéiseacha agus le gníomhaíochtaí uile ár nOllscoile. Tabharfaimid faoi athbhreithnithe rialta ar ár bhfeidhmeanna rialachais lena chinntiú go bhfuilimid ar aon dul le deachleachtas agus go bhfuilimid ag tabhairt faoinár ndualgais ar bhealach éifeachtach a imríonn tionchar. Forbróimid comhaltaí dár gcoistí rialachais go mbeidh siad éifeachtach ina róil lena chinntiú go gcuirimid ár gcuspóirí chun cinn i gcomhthéacs ár bplean straitéisigh, ár ndualgaisí mar chomhlacht poiblí, agus ár misin mar institiúid oideachais, agus aird againn i gcomhthráth ar na timpeallachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta ardoideachais níos leithne.

Cáilíocht a dhearbhú agus a fheabhsú

Príomh-bhunchloch ar a dtógtar Ollscoil Mhá Nuad í an cháilíocht. Táimid tiomanta do chultúr feabhsaithe leanúnaigh agus d’fheabhsúcháin leanúnacha cháilíochta i measc ghníomhaíochtaí agus oibríochtaí uile na hOllscoile. Déanfaimid athbhreithniú agus beachtú ar ár gcreataí um dhearbhú cáilíochta, ar aon dul le dea-chleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta, le dearbhú a leabú d’fheabhsú cáilíochta i ngach ceann dár ngníomhaíochtaí. Tabharfaimid aitheantas agus infheictheacht mhéadaithe do thionscnaimh atá faoi stiúir feabhsúcháin ar fud na hOllscoile, agus tacóimid le feabhsú cáilíochta a úsáid agus le dea-chleachtas a roinnt mar ghléas athraithe.

Tuairisciú agus anailís sonraí a chomhordú agus a chomhtháthú

Lenár gcuspóirí straitéiseacha a bhaint amach, teastóidh forbairtí oibríochtúla a ailíniú le riachtanais acadúla agus riachtanais níos fairsinge na hOllscoile, agus le sonraí a roinnt ar bhonn comhordaithe agus cómhalartach idir aonaid ghairmiúla agus acadúla. Ar cheann dár bpríomhthosaíochtaí i gcaitheamh shaolré an phlean straitéisigh seo is ea infheistíocht a dhéanamh inár n-acmhainn agus cur go suntasach lenár gcumas chun anailís chomhtháite agus chomhordaithe institiúide a dhéanamh ar shonraí agus ar fheidhmiúlacht thuairiscithe. Cumasóidh sé seo cinnteoireacht atá bunaithe ar shonraí ag gach leibhéal, tacóidh sé le dearbhú agus feabhsú cáilíochta, agus feabhsóidh sé ár gcleachtas ar fud ár bpríomhghníomhaíochtaí agus ár bpríomhoibríochtaí.

Bonneagar agus próisis ghnó eagraíochta a athnuachan

Glacfaimid le cur chuige a fhéachann amach agus chun cinn agus atá réamhghníomhach i leith ár bhforbartha straitéisigh. Déanfaimid athbhreithniú agus forbairt ar ár mbonneagar eagraíochta tacaíochta lena chinntiú gur féidir leis tacú lenár riachtanais atá ag dul i bhfairsinge agus freagairt go tapa do dheiseanna a thagann chun cinn gan choinne. Tabharfaimid samhail chomhpháirtithe gnó isteach i measc oibríochtaí na hOllscoile chun tacú le riachtanais straitéiseacha gach roinne agus aonaid, déanfaimid ár gcumas bainistíochta tionscadal a fhorbairt, agus na struchtúir a thacaíonn le portfóilió cúrsaí a athnuachan.

Agus sinn ag cur lenár dtiomantas seanbhunaithe do sheirbhísí a sholáthar a thacaíonn leis an bhfoireann agus leis na mic léinn go léir ar fud na hOllscoile, déanfaimid athbhreithniú ar ár n-oibríochtaí agus tabharfaimid creataí measúnaithe oibríochtaí isteach chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht a fheabhsú, agus díreoimid ar phróisis ghnó simplithe a fhorbairt le cuidiú teicneolaíochta.

Pointe tábhachtach tosaigh iad na bunsraitheanna seo dár dtodhchaí mar ollscoil a bhfuil borradh straitéiseach agus forbairt bhreise i ndán di.

Ár gCuspóirí Straistéiseacha

Acmhainn mhéadaithe i leith anailís sonraí institiúide agus fheidhmiúlacht thuairiscithe chun tacú le cinnteoireacht agus le feabhsú cáilíochta

Oibríochtaí feabhsaithe le cuidiú teicneolaíochta lena dtacaíonn Creataí Measúnaithe Oibríochtaí

Timthriall Dearbhaithe Cáilíochta a dhíríonn ar dhearbhú a leabú d’fheabhsú cáilíochta

Athbhreithniú a dhéanamh air agus cur leis an mbonneagar eagraíochta chun tacú le fás ár nOllscoile

Leanúint de chultúr dearialachais a leabú, trí athbhreithnithe rialta agus comhaltaí coiste rialachais a fhorbairt ina róil

Neart Airgeadais

Tá neart airgeadais bunriachtanach maidir le rath agus inbhuanaitheacht fhadtéarmach aon ollscoile. Úsáidfimid cur chuige réamhghníomhach, dinimiciúil agus freagrúil lenár staid airgeadais a neartú agus le cobhsaíocht airgeadais a choimeád chun eispéireas ardchaighdeáin teagaisc, foghlama, taighde agus campais a sholáthar do na mic léinn agus don fhoireann. Déanfaimid ár n-airgeadas a phleanáil go straitéiseach agus infheisteoimid i réimsí a thagann lenár spriocanna agus luachanna straitéiseacha.

I gcomhthéacs chuntasacht mhaith airgeadais, úsáidfimid ár n-acmhainní go stuama chun ár gcumas a uasmhéadú chun sármhaitheas a thairiscint i ngníomhaíochtaí teagaisc, foghlama agus taighde.

side-image

Cumas a chruthú chun infheistiú go straitéiseach

Is gá ár gcúlchistí airgeadais a ghiaráil le cumas infheistíochta straitéisí ár nOllscoile a shaothrú. Glacfaimid le cur chuige réamhghníomhach a fhéachann chun cinn i leith tiomsú cúlchistí a chumasóidh tionscadail antábhachtacha a sholáthar. Le forbairt straitéiseach ár nOllscoile a bhaint amach sa todhchaí, uasmhéadóimid ár leibhéil acmhainní trí phleanáil agus bainistíocht airgeadais chúramach.

Bunóimid cúlchistí bliain ar bhliain d’infheistíocht straitéiseach trí spriocanna cúig bliana a leagan síos le cistí a ghiniúint agus le seasamh íosta cúlchistí a choimeád. Déanfaimid ár n-airgeadas a ghiaráil le ciste straitéiseach a chruthú lena leithdháileadh ar infheistíochtaí móra straitéiseacha.

Ár bhfoinsí ioncaim a éagsúlú

Agus na dúshláin airgeadais atá roimh ollscoileanna faoi láthair á gcur san áireamh, tá sé ríthábhachtach go mbímid stuama i dtaobh airgeadais de agus go dtugaimid faoi bhorradh inbhuanaithe trí fhoinsí nua ioncaim a fhiosrú agus ár sruthanna ioncaim a éagsúlú.

Éagsúlóimid ár bhfoinsí ioncaim trí aontú ar spriocanna do chohóirt éagsúla mac léinn le héagsúlacht a fheabhsú, forchostais taighde, urraíocht, agus comhpháirtíochtaí a ghiaráil, ioncam tráchtála a éagsúlú, agus infheistiú i ngníomhaíocht spriocdhírithe dhaonchairdiúil. Neartóidh seo inbhuanaitheacht ár sruthanna ioncaim.

Ár n-acmhainní a úsáid go héifeachtach

I gcomhthéacs chuntasacht mhaith airgeadais, úsáidfimid ár n-acmhainní go stuama chun ár gcumas a uasmhéadú chun sármhaitheas a thairiscint i ngníomhaíochtaí teagaisc, foghlama agus taighde, chomh maith le timpeallacht bheoga champais a chruthú dár mic léinn, dár bhfoireann agus don phobal níos fairsinge. Cruthóimid samhail inbhuanaithe leithdháilte do gach aonad lena chinntiú go dtugaimid an tacaíocht is mó dá spriocanna agus don rath a bheidh orthu amach anseo. Ina theannta sin, cothóimid caiteachas a bhaineann luach ar airgead amach, soláthar san áireamh, trí chaiteachas ar bhonneagar agus ar lucht saothair a mheasúnú in aghaidh tagarmharcanna náisiúnta agus idirnáisiúnta agus trí spriocanna a shainiú chun éifeachtúlacht a fheabhsú.

Bainistíocht éifeachtach acmhainní a chumasú

Freagracht chomhroinnte í bainistíocht éifeachtach acmhainní atá ar an bhfoireann go léir i bpobal ár nOllscoile. Cuirfimid ar chumas na foirne ar gach leibhéal bainistíocht éifeachtach acmhainní a thuiscint agus a dhéanamh trí shamhail leithdháilte acmhainní a chur i bhfeidhm, cumas bainistíochta airgeadais agus acmhainní a sholáthar do gach bainisteoir, agus feasacht a mhúscailt ar bheartais ábhartha agus ar litearthacht airgeadais ar fud phobal na hOllscoile. Cumasóidh seo ár bhfoireann cinntí feasacha a dhéanamh agus an úsáid is fearr a bhaint as acmhainní ar gach leibhéal.

Ár gCuspóirí Straistéiseacha

Tionscadail mhóra agus spriocanna straitéiseacha a thabhairt chun cinn trí chiste a chruthú d’infheistíocht straitéiseach

Tacú le spriocanna acadúla agus leis an rath a bheidh orainn amach anseo trí shamhail leithdháilte acmhainní atá oiriúnach don fheidhm a fhorbairt d’aonaid acadúla

Seasamh glansócmhainní a choimeád ar mhaithe le hinbhuanaitheacht airgeadais níos fearr

Athléimneacht airgeadais a fhorbairt trí fhoinsí ioncaim a éagsúlú

Forbairt ghairmiúil a sholáthar don fhoireann ar gach leibhéal chun tuiscint níos fearr ar acmhainní agus bainistíocht éifeachtach ar acmhainní a fhorbairt