Brollach an Uachtaráin

Tráth caoithiúil é seo le ceisteanna doimhne géara a chur faoinár rannchuidiú agus ár n-ábharthacht.

Presidents-Message-Photo

Is í an straitéis seo ár gcuireadh duit idirchaidreamh a dhéanamh le hOllscoil Mhá Nuad le todhchaí níos fearr do chách a shamhlú agus a chruthú.

Teastaíonn plean a bhfuil solúbthacht agus inoiriúnaitheacht greanta go docht ann ar mhaithe le plean straitéiseach a fhorbairt i gcomhthéacs domhan atá ag athrú ar luas gan choinne. D’athraigh an phaindéim ár mbealaí foghlama, teagaisc agus oibre go bunúsach.

Téann dul chun cinn teicneolaíochta, lena n-áirítear intleacht shaorga, dúshláin ar ár bplainéad ó athrú aeráide, ár bhfócas comhchoiteann ar mhaireachtáil níos faide agus níos fearr, éagobhsaíocht gheopholaitiúil leanúnach agus an iliomad fachtóirí casta seachtracha eile a théann i bhfeidhm ar ollscoileanna agus ar an oideachas.

Tráth caoithiúil é seo le ceisteanna doimhne géara a chur faoinár rannchuidiú agus ár n-ábharthacht.

Cad atá i ndán d’ollscoileanna? Cén fáth go bhfuilimid ann? Conas a leanaimid de bheith ábhartha sa domhan nuaaimseartha, agus sinn ag cur le stair breis agus naoi gcéad bliain?

Conas a thógaimid ar bhunchlocha láidre feabhais acadúil Mhá Nuad ach freisin, conas is gá dúinn athrú agus oiriúnú chun leanúint ar aghaidh le teagasc ar ardchaighdeán a sholáthar dár gcuid mac léinn, ag déanamh taighde tioncharach agus ag cur luach leis an tsochaí?

Tá na ceisteanna bunúsacha siúd curtha againn fúinn féin agus faoinár n-áit sa tsochaí. Tá súil chun cinn caite againn ar threochtaí amach anseo. Tá machnamh déanta againn ar an tírdhreach beartais náisiúnta agus Eorpacha agus ar na deiseanna a chuireann siad i láthair. Tá breithniú déanta againn ar ár n-áit, agus ar áit earnáil ardoideachais na hÉireann tríd is tríd, sa chomhthéacs domhanda. Ghlacamar le cur chuige atá bunaithe ar shonraí mar phointe tosaigh agus dhíríomar an plé a bhí againn ar ár láidreachtaí bunúsacha chomh maith leis na gnéithe nach ndéanann freastal maith orainn a thuilleadh. Táimid tar éis dianmhachnamh a dhéanamh faoin mbunluach atá againn i gcónaí, faoin luach a chruthóimid don tsochaí amach anseo, agus lorgaíomar soiléireacht dúinn féin.

Is í an fhís atá againn a bheith mar ollscoil feabhais, deiseanna agus tionchair, agus lámh láidir a bheith againn i ngach ceann de na trí ghné seo.

Feabhas

Tá sé mar aidhm againn feabhas acadúil agus gairmiúil a bhaint amach.

Deiseanna

Cuirimid deiseanna a athraíonn an saol atá ar fáil do gach duine ar féidir leo leas a bhaint as, beag beann ar chúlra.

Tionchar

Cruthaímid tionchar dearfach ar an tsochaí trí oideachas a chur ar ár gcuid mac léinn, trínár gcuid taighde agus trí phobail inbhuanaithe a thógáil.

Is institiúid ancaireachta í Ollscoil Mhá Nuad inár réigiún, a chuireann le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha agus a cothaíonn nuálaíocht.

side-image

Tá ár gcuspóir simplí: Todhchaí níos fearr do chách a shamhlú agus a chruthú.

Is é an bealach is mó a chuirimid leis an tsochaí ná trí oideachas a chur ar aigní cruthaitheacha, fi osracha criticiúla. Smaointeoirí criticiúla atá an-infhostaithe iad ár gcéimithe. Saoránaigh iad atá páirteach i gcúrsaí domhanda, atá eolach ar chúrsaí sóisialta, agus atá tiomanta do shochaí níos fearr agus do dhomhan níos inbhuanaithe a chothú. Tá ár gcuid mac léinn agus a dtodhchaí i gceartlár na hollscoile.

Díríonn ár bhfócas straitéiseach cúig bliana ar fhoghlaim na mac léinn a chur chun cinn, ar fheabhas a chur ar thaighde agus ar thionchar sochaíoch a chruthú, ar idirnáisiúnú a leathnú, agus ar rannpháirtíocht agus comhpháirtíochtaí láidre a chothú. Is iad na príomháisitheoirí atá bunúsach maidir le cur i bhfeidhm ár straitéise ná ár dtiomantas do chultúr a thugann tús aite do dhaoine, do rialachas láidir, do cháilíocht, d’fheabhas oibriúcháin, do chomhionannas, d’éagsúlacht agus cuimsiú, do neart airgeadais, agus do bhonneagar inbhuanaithe.

Laistigh de chúig bliana, bainfimid méid ríthábhachtach feabhais taighde amach i réimsí a bhfuil tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta ag baint leo trínár n-eiseamláirí taighde:

  • Sonraí agus Claochlú Digiteach
  • Sláinte agus Folláine
  • Oidhreacht, Cultúr agus Teanga
  • An tSochaí agus Beartas Poiblí
  • Inbhuanaitheacht agus Athrú Aeráide.

Cuirfimid leis na struchtúir láidre thaighde atá againn faoi láthair. Bunóimid Institiúidí Todhchaí idirdhisciplíneacha agus Acadamh Taighde Céimithe chun tacú leis an nglúin reatha agus leis an gcéad ghlúin eile de thaighdeoirí.

Mar ollscoil chuimsitheach, fáiltímid roimh réimse fairsing disciplíní acadúla agus aithnímid an tábhacht a bhaineann le réimsí éagsúla staidéir agus le comhoibriú idirdhisciplíneach a chur chun cinn.

Bunóimid Scoil Sláinte agus Leighis le cur lenár bhfeabhas reatha eolaíochta agus lenár bhfeabhas idirdhisciplíneach sa tsláinte chun freagairt do riachtanais réigiúnacha agus náisiúnta an lucht saothair cúraim sláinte.

Ar mhaithe le heispéireas níos fearr a bheith ag mic léinn, déanfaimid an méid seo a leanas:

  • Ionad Ilfhreastail’ fi siciúil agus digiteach a chruthú dár seirbhísí tacaíochta mic léinn;
  • inniúlachtaí agus scileanna atá dírithe ar an todhchaí a thabhairt dár gcéimithe;
  • deiseanna foghlama solúbtha a chur ar fáil chun tacú le foghlaim ar feadh an tsaoil;
  • infheistiú in áiseanna inbhuanaithe campais agus mic léinn.

Ar aon dul lenár dtiomantas do Chomhionannas, Éagsúlacht, agus Ionchuimsitheacht, bainfimid Gradam Airgid Institiúide Athena Swan amach faoin mbliain 2026 agus bunóimid Ionad Náisiúnta d’Ardoideachas Ionchuimsitheach.

Tacóimid go gníomhach lenár bhfoireann, déanfaimid infheistíocht go gníomhach inti agus neartóimid cumas ceannaireachta ar gach leibhéal. Feabhsófar ár bpróisis trí infheistíocht a dhéanamh in oibríochtaí a fheabhsaítear le teicneolaíocht, trí acmhainneacht mhéadaithe sonraí agus trí éagsúlú de shruthanna maoinithe. Le rannpháirtíocht sheachtrach a ghiaráil, bunóimid ‘doras tosaigh’ soiléir chuig an Ollscoil le comhpháirtíochtaí bríocha a éascú.

Éilíonn dúshláin an lae inniu comhoibriú domhanda agus oscailteacht do dhearcaí nua. Neartóimid ár rannpháirtíocht idirnáisiúnta trí líonraí domhanda, soghluaisteacht foirne agus mic léinn agus trí idirnáisiúnú a chothú ar fud ár gcampais.

Is institiúid ancaireachta í Ollscoil Mhá Nuad inár réigiún, a chuireann le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha agus a cothaíonn nuálaíocht. Saibhríonn ár suíomh uathúil i mbaile ollscoile ár n-idirghníomhaíochtaí agus ár gcomhoibriú leis an bpobal. Thar thréimhse ár bPlean Straitéisigh, táimid tiomanta dár rannpháirtíocht áitiúil a dhoimhniú, ceangail náisiúnta a threisiú, agus freagrúlacht dhomhanda a chothú, agus tá uaillmhianta uileghabhálacha dírithe ar thírdhreach níos fairsinge ardoideachais na hÉireann agus idirnáisiúnta a mhúnlú.

Is áit speisialta í Ollscoil Mhá Nuad don oiread sin daoine. Tá cáil láidir orainn as timpeallacht ionchuimsitheach agus choláisteach a sholáthar, as a bheith mar phobal comhbhách a aithníonn láidreachtaí an duine aonair agus a léiríonn luach ar cheangail phearsanta. Déanann ár luachanna an méid atá ionainn a shainiú agus is iad a chuirfi dh an rath orainn amach anseo.

Táimid ag cur le stair shaibhir foghlama agus scoláireachta a ghabhann siar go 1795, nuair a bunaíodh Coláiste Phádraig i Maigh Nuad. Rinneadh ollscoil neamhspleách dínn trí Acht na nOllscoileanna, 1997, laistigh de líonra Ollscoil na hÉireann (OÉ). Cothaímid ár stair fhada de shármhaitheas acadúil agus bogaimid ar aghaidh anois chuig todhchaí spreagúil mar institiúid mhuiníneach nua-aimseartha 25 bliain d’aois.

Ollscoil diantaighde sinn ar a bhfuil ardmheas agus a bhfuil bonn fairsing disciplíneach agus cuntas teiste láidir maidir le rochtain ar ardoideachas a chumasú do dhaonraí éagsúla mac léinn. Ollscoil sinn ag a bhfuil stádas idirnáisiúnta, a imríonn tionchar suntasach áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta. Tá fás suntasach tagtha orainn le blianta anuas agus tá fás breise i ndán dúinn.

Déanfar ár mbealach chun cinn a stiúradh le soiléireacht agus le fócas. Ní féidir linn gach rud a dhéanamh agus ní féidir linn rud ar bith a dhéanamh. Treochlár ardleibhéil, go mór mór, atá sa straitéis seo, a mbeidh pleananna forfheidhmithe mionsonraithe agus príomhtháscairí feidhmíochta mar thaca aici chun monatóireacht a dhéanamh ar ár ndul chun cinn.

Ba onóir é forbairt ár straitéise a stiúradh. Bhí ár n-idirchaidreamh leis an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus leis an Údarás um Ard-Oideachas sárluachmhar. Táim buíoch d’Údarás Rialaithe Ollscoil Mhá Nuad as a rannpháirtíocht dhomhain agus as a gcomhairle stuama fad a bhí an straitéis seo á forbairt. Cuirim buíochas ó chroí in iúl don iliomad comhpháirtithe, alumni agus ball den phobal as a gcuid ama agus a gcuid treorach a chur ar fáil go fl aithiúil dúinn.

Cuirim m’fhíorbhuíochas in iúl dár mic léinn, a ghlac an t-am le dul i ngleic agus machnamh a dhéanamh ar na himpleachtaí a bheidh ag an straitéis seo dár gcampas amach anseo, i bhfad tar éis dóibh é a fhágáil.

Táim buíoch den oiread sin comhghleacaithe a ghlac páirt sa phróiseas forleathan agus ionchuimsitheach comhairliúcháin le bliain anuas. Tá súil mhór agam go n-aithneoidh siad a nglórtha agus a gcuid smaointe sa phlean.

Tá gliondar croí orm Plean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023-28 a chur i láthair daoibh.

Seo an áit a dtosaíonn ár gcéad chaibidil eile.


An tOllamh Eeva Leinonen
Uachtarán